MISSIE

Jonge Helden is de nieuwe naam voor Crefi. Als Jonge Helden blijven we wel staan achter onze missie en visie; Voortaan roepen we gewoon wat luider dat we het verschil maken, want de aanpak en het DNA van Jonge Helden is en blijft uniek.

Jonge Helden wil nog steeds kinderen en jongeren stimuleren om als creatieve en ondernemende mens in de samenleving te staan en hen ondersteunen om een eigen plek te creëren.
Op een krachtige manier spelen en beleven staat daarin centraal!

DE KRACHT VAN HET ‘MOGEN’ ZIJN… 

Jonge Helden wil kinderen en jongeren kansen bieden, zodat ze in de veelheid van prikkels die deze tijd rijk is mogen schitteren en uitblinken vanuit hun eigen ik en niet enkel vanuit de verwachtingen die anderen van hen hebben. Dat houdt onder meer in dat je ook al eens stevig op je bek mag gaan… Jonge Helden wil jongeren en kinderen gepassioneerd laten beleven hoe het voelt om te mogen geloven en op te gaan in eigen ideeën, om talent alle kansen te geven. Om op tocht te gaan en te exploreren, zowel met gelijkgezinden als met anderen, buitenbeentjes of zelfs ‘rare kwieten’, om te mogen zijn wie je bent, in alle veiligheid, in alle eerlijkheid!

DE KRACHT VAN HET ‘KUNNEN’ ZIJN…

Deze procesgerichte benadering staat allerminst gelijk met een volledig gebrek aan structuur. Jonge mensen vragen net om houvast! Jonge Helden wil op een gestructureerde manier kinderen, tieners en jongeren ‘tools’ geven om alles wat in hen leeft gestalte te geven, zich te uiten en tot expressie te komen. Creativiteit dient niet enkel de verbreding van ons menselijk zijn, maar eveneens als motor om kritisch en correct te kunnen selecteren.

DE KRACHT VAN HET ‘MOETEN’ ZIJN…

Niks is vrijblijvend. Omgaan met elkaar vraagt een duidelijk engagement. Vorming, daadwerkelijk én maatschappelijk, is bij ons essentieel. Jonge Helden draagt bij tot de opvoeding van jonge mensen. Je inzetten voor een ander mag dan kosteloos gebeuren: het maakt een mens rijker!  

 

VISIE

Niets is zo fijn als gewoon doen en daarvan genieten. Door te doen ervaar je, beleef je iets. Soms haal je plezier uit banale zaken en soms lijkt het wel alsof je een nieuw stuk van de wereld hebt ontdekt. Als je ziet hoe een kleuter geniet wanneer hij een hellend vlak afloopt, kun je je als volwassene afvragen wat daar zo leuk aan is. Het is de beleving die iets al dan niet leuk maakt. Het is meer specifiek de combinatie van 5 componenten die de beleving van deelnemers en vrijwilligers zo intens maakt. Deze combinatie staat garant voor de typische Jonge Helden-sfeer. Het is chemie!

We hebben ervoor gekozen om te spreken over 5 atomen, die deze chemische reactie mogelijk veroorzaken: Creativiteit, Diversiteit, Participatie, Samen en Expressie. Net zoals elk element verhouden deze vijf atomen zich op een bepaalde manier tot elkaar. Meer zelfs, vaak vloeien de vijf atomen in elkaar over en ontstaat er een doorsnede vol begrippen die eigenlijk bij meer dan één atoom horen.

De 5 atomen van Crefi

CREATIVITEIT

Creatief denken betekent dat je de structuren, automatismen, evidenties en clichés – kortweg alles wat je in je leven hebt geleerd als opgroeiende mens – kan loslaten: andere wegen durven bewandelen dan degene die anderen vóór jou hebben bewandeld, andere manieren van ‘oplossen’ zoeken dan de voorgekauwde, nieuwe spelen verzinnen en die op originele manieren aanbrengen, experimenteren met klanken en bewegingen, gebruik van materialen op nooit eerder geziene wijze, … Creativiteit is een manier van denken, van gedragen, van leven en beleven, … een manier van ‘zijn’. Of van ‘worden’, aangezien het een voor iedereen toegankelijk leerproces is.

Jonge Helden wil een sprankelende douche zijn vol inspirerende creativiteitsdruppels, waar je natter, gekleurder, bevruchter uitkomt dan je ooit was. Jonge Helden zuigt je mee, soms ver buiten de lijntjes. Innovatie en originaliteit zijn sleutels in de ontdekkingstocht die Jonge Helden eigenlijk is!

Creativiteit is bovendien iets wat jonge mensen sterk maakt. Het vermogen om creatief te denken geeft de opgroeiende mens van vandaag ‘tools’ om in de veelheid van impulsen kritisch en selectief te zijn. Om niet alleen heel breed te denken, maar uiteindelijk een persoonlijk kader, een eigen houvast te kunnen bepalen. Om te komen tot bruikbare en realiseerbare plannen, je eigen weg doorheen dit leven te vinden en te leren omgaan met anderen en hun anders zijn,… Creatieve mensen kunnen landen waar ze zelf heen vliegen!

 

DIVERSITEIT

Het anders mogen zijn dan anderen, dit aanvaarden en zelfs als een meerwaarde zien is bij Jonge Helden essentieel. Wij gaan er vanuit dat elk individu immers zijn eigen geschiedenis met zich meedraagt, heel wat kenmerken heeft die ons verschillend en daardoor ook uitzonderlijk maken. Jonge Helden ziet deze diversiteit als een uitdaging!

Jonge Helden gelooft dat diversiteit mensen prikkelt en stimuleert tot creatief gedrag. Mensen gaan immers van nature op zoek naar gelijken, naar mensen met dezelfde interesses, met dezelfde manier van denken of doen. Net dat wil Jonge Helden doorbreken, zonder daarbij aan de keuzevrijheid of het gevoel van veiligheid te raken.

Omgaan met diversiteit vereist creativiteit. Ruimer kunnen denken, verder kijken dan onze neus lang is, vraagt om doorbreking van bestaande denk-, leer- en actiepatronen. Diversiteit is voor Jonge Helden veel meer dan ‘andere’ mensen of doelgroepen betrekken, maar vindt zijn weerslag ook in het constant op zoek gaan naar andere plaatsen, andere thema’s, andere methodieken en werkwijzen: variatie in kampplaatsen, een voortdurend wijzigend cursus- en vakantieaanbod, andere formules, alternatieve manieren van vergaderen, een kleurrijke waaier aan partners en gastmedewerkers, constant evoluerende methodieken en strategieën, experimenten, proefprojecten, inclusiewerking, totaal verschillende werkvelden, diversiteit binnen jeugdateliers, participatieve processen en systemen, … Vooral de enorme diversiteit onder onze vrijwilligers is typisch. De mogelijkheid om met vele kleuren van mensen te komen tot één schilderij, is kenmerkend voor Jonge Helden!

Tot slot: diversiteit en aanvaarding gaan hand in hand. Dat houdt in dat elk kind tot zijn recht kan komen binnen onze organisatie en zo ook binnen de maatschappij. Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om te zoeken naar hun eigenheid, maar moeten ook leren aanvaarden dat ze zijn wie ze zijn.

 

PARTICIPATIE

Participatie betekent deelnemen aan en deel uitmaken van. Het staat voor verantwoordelijk doen, meedoen en laten meedoen. Participatie is water bij de wijn willen doen en de ander uitnodigen om mee te drinken. Het is het af en toe opofferen van je eigen portie ten voordele van een ander, maar ook kunnen meegenieten van andermans stuk.

Jonge Helden vindt het belangrijk dat iedereen gehoord wordt, dat iedereen zijn ei kwijt kan. Daarvoor moeten we luisteren naar en begrip opbrengen voor elkaar. Alleen zo komen we tot echte participatie. Op onze speelweken, kampen en cursussen opteren we ervoor om kinderen en jongeren mee te laten beslissen, zowel op het vlak van creatief spel en spelomgeving, als op het vlak van samenleven. Bovendien pleit Jonge Helden voor het aanbieden van open spelkaders (het vrij creëren van spelopties), waarbij elke activiteit wordt afgestemd op de interesses, talenten en de leefwereld van haar deelnemers. Echte participatie betekent immers niet alleen dat de begeleiding de mening van de deelnemers aanhoort, maar ook dat ze daadwerkelijk rekening houdt met hun ideeën en wensen.

Participatie is niet evident. Al te vaak worden we nog geconfronteerd met uitsluitingsmechanismen of situaties waarbij we geen deel mogen uitmaken van het geheel. Een participatieve levenshouding maakt dat je een hand reikt naar mensen, maar ook een dat je een uitgestoken hand aanneemt. Dat je samen probeert.

Jonge Helden wil kinderen en jongeren de kans geven om samen dingen te doen, samen te leven, samen te ondernemen, samen te beslissen… Dit gaat vaak niet vanzelf en kan soms zelfs aanleiding geven tot ‘botsingen’. Jonge Helden wil de kans geven om te botsen, maar ook de ruimte om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Jonge Helden doet dit vanuit de overtuiging dat het werken aan participatie de betrokkenheid van kinderen verhoogt en hun sociale vaardigheden aanscherpt. Het feit dat kinderen mee beslissingen mogen (en moeten) nemen, zorgt ervoor dat ze steviger in de wereld staan en meer voldoening halen uit wat ze doen.

 

SAMEN

Jonge Helden inspireert kinderen en jongeren om hun krachten te bundelen en het verschil te maken voor hun leefomgeving: vanuit een gedrevenheid en een fier groepsgevoel kansen en mogelijkheden volledig ontdekken en benutten. Daarbij streeft Jonge Helden naar een optimale en veilige omgeving, waarin elementen van bovenstaande atomen een belangrijke rol spelen: aanvaarding, diversiteit, exploratie, expressie, …

Samen kunnen ondernemen en het besef dat we samen meer kunnen dan de som van de afzonderlijke delen, zorgt voor een drive die Jonge Helden vooruitstuwt. Jonge Helden is de samenwerking van honderden vrijwilligers en een tiental personeelsleden, die Jonge Helden als hun ‘eigendom’ koesteren. De werking wordt in belangrijke mate mee gemaakt van onderen uit. Deze open en ongebonden aanpak geeft de organisatie een groot dynamisme om constant te evolueren. De exploratie van omgeving en tijdsgeest zorgt ervoor dat Jonge Helden ten volle meeleeft met wat er rond de organisatie gebeurt.

Zo wil Jonge Helden als één groep mensen bijdragen tot onze maatschappij én daarbinnen een positieve stroming vormen. De sociale ontwikkeling en de karaktervorming die voortkomt uit het samen ondernemen en het samen opnemen van verantwoordelijkheid, wil jonge mensen een stevige basis geven om een verdere toekomst op te bouwen.

Jonge Helden is bijgevolg een veilig nest vol energieke, gezellige en begripvolle mensen die elkaar uitdagen om hun sociale competenties vorm te geven en te ontwikkelen. Jonge Helden wil jonge mensen een sociale basis geven die hen de rest van hun leven helpt om een rijker mens te zijn.

 

EXPRESSIE

Dit ben ik! Dat ben jij! Dit zijn wij! Expressie betekent letterlijk ‘uitdrukkingskracht’. De kracht vinden om te uiten wat in jou leeft, staat bij Jonge Helden centraal. Jonge Helden wil alle vrijwilligers en deelnemers de kans geven om zich aan anderen te tonen in een veilige omgeving, vooral op muzisch vlak. Het proces naar de expressie vinden we daarbij belangrijker dan het eindproduct. Het tot expressie kunnen komen is van groter belang dan het verwerven van technieken op zich.

Kunnen genieten van kunst en zich kunnen uitdrukken vraagt echter een stevige achtergrond. Vandaar dat de ‘taal van de kunst’ (het muzische werken) overal in wordt verweven en zo spelenderwijs wordt aangeleerd. Op onze speelweken, kampen en in de jeugdateliers gebeurt het ontdekken, aanleren en beleven van de muzische vormen op een speelse en sprankelende manier én in groep. Tijdens de vele ladder- en themacursussen worden onze vrijwilligers gevormd, al dan niet in één van de vele muzische domeinen: muziek, drama, beeld, beweging, verbale expressie en media.

Jonge Helden heeft aandacht voor de ontwikkeling van elk individu, dat doorheen deze muzische processen kan groeien nét door in contact te komen met anderen. Het leren ‘van’ en het aandacht hebben ‘voor’ het kunnen van anderen daagt ons uit om onze eigen grenzen op te zoeken en te verleggen.